Văn bản pháp luật mới về đấu thầu
Thứ năm, 24 Tháng 12 2009 15:12

Sau khi Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (Luật số 38/2009/QH12 - gọi tắt là Luật sửa đổi), trong đó sửa đổi 21 điều của Luật Đấu thầu, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 (NĐ85) về hướng dẫn thi nh Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/12/2009, thay thế cho Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 (NĐ58).

Luật sửa đổi và NĐ85 ra đời đã có 6 thay đổi lớn trong lĩnh vực đấu thầu, bao gồm: Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; Sơ tuyển nhà thầu; Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ; Chỉ định thầu; Phân cấp trách nhiệm trong đấu thầu và Xử lý vi phạm trong đấu thầu. Trong số đó thay đổi nhiều nhất là phân cấp mạnh mẽ cho chủ đầu tư thực hiện việc phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu và xử lý tình huống trong đấu thầu.

NĐ85 đã nâng hạn mức chỉ định thầu, đồng thời quy định cụ thể các trường hợp cấp bách, đặc biệt được áp dụng chỉ định thầu để làm cơ sở cho người có thẩm quyền xem xét quyết định áp dụng chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do mình quyết định đầu tư. NĐ85 cũng bổ sung quy định về 6 điều kiện áp dụng chỉ định thầu để tránh việc lạm dụng hình thức lựa chọn nhà thầu này; đồng thời, quy định tăng hạn mức gói thầu được áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn.

Với các quy định mới trong Luật sửa đổi và NĐ85, nhiều điểm hạn chế trong NĐ58 trước đây đã được tháo gỡ như cụ thể hoá, chi tiết hoá về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu, phù hợp với điều kiện thực tại của Việt Nam, đồng thời quy định một cách rõ ràng hơn để dễ áp dụng; Cấm sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện và đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu; Nâng hạn mức chỉ định thầu đồng thời quy định rõ hơn quy trình và điều kiện áp dụng chỉ định thầu; Bỏ hạn mức phải thực hiện sơ tuyển nhà thầu; Phân cấp mạnh mẽ trong đấu thầu, quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, quy định rõ đơn vị chịu trách nhiệm đối với hoạt động đấu thầu trước khi có quyết định đầu tư và sau khi có quyết định đầu tư v.v