Đơn vị cơ quan nào có trách nhiệm huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động và huấn luyện những nội dung gì trong thời gian bao lâu? (anh Lê Duy Cường Doanh nghiệp CP – CST Hà Nội hỏi)

Ngày tạo:
Thứ bảy, 22 Tháng 8 2009
Lượt xem:
9195
Đánh giá:
 
Bình chọn mục này:
Tốt  -  Kém

HMT trả lời

Theo quy định  của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là người sử dụng lao động.  Người lao động được huấn luyện bao gồm người lao động trong cơ sở, DN do người sử dụng lao động quản lý và người lao động hành nghề tự do được cơ sở, DN thuê mướn, sử dụng. Sau khi huấn luyện ATVSLĐ và kiểm tra sát hạch đạt yêu cầu thì người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) phải ký vào sổ theo dõi công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, doanh nghiệp.
 
Những nội dung về  ATVSLĐ  được quy định huấn luyện cho người lao động là:
    1.  Những quy định chung:
- Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định  về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.
- Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.
- Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
- Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.
- Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.
- Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.
- Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc
2. Những quy định cụ thể:
- Đăc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc.
- Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.
Người lao động (kể cả người lao động hành nghề tự do) làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động thì ngoài việc huấn luyện theo 2 nội dung trên, còn phải được huấn luyện kỹ hơn về quy trình làm việc và xử lý sự cố.

Danh mục