Chương trình, nội dung các khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu In
Thứ năm, 10 Tháng 2 2011 00:00

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu, được Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh sách các cơ sở đào tạo đấu thầu đăng ký tại trang web của Bộ KH&ĐT

Các khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu đều do các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn của Bộ KH&ĐT trình bày. Hiện tại, HMT cung cấp 4 chương trình đào tạo bao gồm: Đào tạo đấu thầu cơ bản, Đào tạo đấu thầu nâng cao,  Đào tạo cập nhật kiến thức mới, và Đào tạo đấu thầu theo chuyên đề.

Chương trình, nội dung, thời lượng của các khóa đào tạo như sau:

I.   LỚP CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN

-   Thời gian: 3 ngày
-   Đối tượng: Học viên tham dự để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu).

A. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Tổng quan về đấu thầu, gồm 7 nội dung:
 1. Hệ thồng các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 2. Đăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu thầu qua mạng.
 3. Tư cách hợp lệ của nhà thầu. Điều kiện tham gia đấu thầu. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 4. Yêu cầu đối với bên mời thầu, tổ chuyên gia đấu thầu. Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
 5. Đấu thầu quốc tế và ưu đãi trong đấu thầu quốc tế. Đồng tiền dự thầu, ngôn ngữ trong đấu thầu, chi phí trong đấu thầu. Quy định về thời gian trong đấu thầu.
 6. Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu, bảo đảm dự thầu
 7. Các hành vi bị cấm
Chuyên đề 2: Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, gồm 2 nội dung
 1. Hình thức lựa chọn  nhà thầu
 2. Phương thức đấu thầu
Chuyên đề 3: Hợp đồng, gồm 7 nội dung
 1. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng
 2. Các hình thức hợp đồng
 3. Bảo đảm  thực hiện hợp đồng
 4. Bảo hành
 5. Thành phần và nội dung hợp đồng
 6. Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng và điều chỉnh Hợp đồng
 7. Thanh quyết toán, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng
Chuyên đề 4: Kế hoạch đấu thầu, gồm 4 nội dung
 1. Nguyên tắc lập kế hoạch đấu thầu
 2. Căn cứ lập kế hoạch đấu thầu
 3. Nội dung kế hoạch đấu thầu
 4. Trình, thẩm định  và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
Chuyên đề 5: Sơ tuyển nhà thầu
 1.   Phạm vi áp dụng
 2.   Quy trình sơ tuyển nhà thầu
Chuyên đề 6: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế với gói thầu dịch vụ tư vấn
     6.1.  Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức
 1. Chuẩn bị đấu thầu
 2. Tổ chức đấu thầu
 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 4. Đàm phán Hợp đồng
 5. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả  đấu thầu
 6. Thông báo kết quả đấu thầu
 7. Thường thảo hoàn thiện hợp đồng
 8. Ký kết hợp đồng
     6.2. Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân

Chuyên đề 7: Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp
 1. Chuẩn  bị đấu thầu
 2. Tổ chức đấu thầu
 3. Đánh giá hồ sơ dự thầu
 4. Trình, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu
 5. Thông báo kết quả đấu thầu
 6. Thương  thảo hoàn thiện hợp đồng
 7. Ký kết hợp đồng
Chuyên đề 8: Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
 1. Chỉ định thầu
 2. Mua sắm trực tiếp
 3. Chào hàng cạnh tranh
 4. Tự thực hiện
 5. Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
 6. Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng
Chuyên đề 9: Các vấn đề liên quan
 1. Huỷ đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu
 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu
 3. Quản lý nhà nước về đấu thầu
 4. Kiểm tra, thanh tra đấu thầu
 5. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu
 6. Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

B. HƯỚNG DẪN TÌNH HUỐNG:  Hướng dẫn, giải đáp tất cả các câu hỏi, thắc mắc của học viên; Trình bày kinh nghiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

C. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC:  Điểm qua công tác đấu thầu của một số nước và tổ chức trên thế giới (Pháp, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Canada, WB, ADB, JICA v.v); Ngoài nội dung trên giảng viên sẽ cập nhật thêm các thông tin mới về đầu thầu của nhà nước và giải đáp các thắc mắc theo yêu cầu của học viên

D. BÀI KIỂM TRA

II. LỚP CHUƠNG TRÌNH NÂNG CAO

-  Thời gian: 5 ngày
Đối tượng: Học viên tham dự để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (theo quy định tại Thông tư số 10/2010/TT-BKH ngày 13/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu).
 
A.    NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Chuyên đề 1: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Chuyên đề 2: Kế hoạch đấu thầu
Chuyên đề 3: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 2. Chỉ định thầu
 3. Tự thực hiện
 4. Lập hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
 5. Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu
 6. Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của tư vấn cá nhân
 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói dịch vụ tư vấn

Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua săm hàng hoá

 1. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế
 2. Chào hàng cạnh tranh
 3. Mua sắm trực tiếp
 4. Chỉ định thầu
 5. Lập hồ sơ mời sơ tuyển
 6. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
 7. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chào hàng cành tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu
 8. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, chỉ định thầu)
 9. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu mua sắm hàng hoá

Chuyên đề 5: Lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp

 1. Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế
 2. Chỉ định thầu
 3. Tự thực hiện
 4. Lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
 5. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu
 6. Đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu thực hiện chỉ định thầu, tự thực hiện
 7. Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
 8. Xử lý tình huống liên quan đến gói thầu xây lắp

B. GIỚI THIỆU CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN KHÁC
C. BÀI KIỂM TRA

III. LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC MỚI
 
-    Thời gian:  1 hoặc 2 ngày (theo yêu cầu của cơ quan đơn vị, học viên)
-    Đối tượng học viên: Những người đã có chứng chỉ  bồi dưỡng  nghiệp vụ  về đấu thầu
-    Nội dung:
 1. Nhắc lại  một số nội dung chính của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
 2. Luật số 38/2009-QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật có liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (trong đó có Luật đấu thầu).
 3. Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.
 4. Các Thông tư về lập hồ sơ mời thầu: xây lắp, xây lắp quy mô nhỏ, sơ tuyển xây lắp, mua sắm hàng hoá, dịch vụ tư vấn;
 5. Các Thông tư về lập hồ sơ yêu cầu: chỉ định thầu xây lắp, chào hàng cạnh tranh;
 6. Các Thông tư về lập báo cáo: thẩm định kết quả đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, dịch vụ tư vấn;
 7. Các Thông tư về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, thí điểm đấu thầu qua mạng, về cung cấp thông tin đấu thầu đăng tải trên báo đấu thầu, về kiểm tra hoạt động đấu thầu;
 8. Xử lý tình huống trong đấu thầu.
IV. CÁC LỚP THEO CHUYÊN ĐỀ
 
-    Thời gian:  1 ngày
-    Đối tượng học viên: Những người đã có chứng chỉ  bồi dưỡng  nghiệp vụ  về đấu thầu
-    Nội dung:
1.    Đấu thầu dịch vụ  tư vấn
     hoặc đấu thầu mua sắm hàng hoá
     hoặc đấu thầu xây lắp
     hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư;
2.    Đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;
3.    Xử lý tình huống trong đấu thầu.
-----
Đăng ký học

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa học do Công ty HMT tổ chức xin mời liên hệ với chúng tôi theo các phương thức sau:
 
1- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:
- Số 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Điện thoại: (04)39748649:(04)39744928.
- Fax: (04)7569261
- Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
2- Điền và gửi phiếu đăng ký về cho chúng tôi qua email, fax hay qua đường bưu điện. Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây
 
3- Điền trực tiếp thông tin vào mẫu dưới đây:

Bắt buộc *

Tên không đúng

Nội dung không đúng

Nội dung không đúng

  Refresh Captcha  
Vui lòng điền lại