Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:17

Công ty Đào tạo và Tư vấn HMT cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu mới được ban hành đến 30/12/2015.  Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, về hợp tác công tư PPP, về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các chương trình cơ bản, chuyên sâu, nâng cao và xử lý tình huống xin liên hệ trực tiếp với Công ty tại địa chỉ 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, hoặc theo số điện thoại 04.3974.4928; di động 098.696.9848; 098.860.1296;
email: lienlac.hmt{@}gmail.com hoặc vuthinh.hmt{@}gmail.com

 • Luật Đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013 (có HL từ 01/7/2014).
 • Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (có HL từ 15/8/2014).
 • Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (có HL từ 10/4/2015).
 • Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa  chọn nhà đầu tư (có HL từ 05/5/2015).
 • Thông 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động TB&XH quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói  thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước (có HL từ 01/3/2015).
 • Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, HS mời thầu, HS yêu cầu dịch vụ tư vấn (có HL từ 15/4/2015).
 • Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp. Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/7/2015).
 • Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi hồ sơ; Mấu số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/8/2015).
 • Thông tư do ADB và WB ban hành ngày 02/7/2015 bằng tiếng Việt (dùng cho các dự án ODA do ADB, WB tài trợ) quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa, lập HSMT xây lắp (có HL từ 15/7/2015).
 • Thông tư 07/2015/TTLB-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ KH&ĐT và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (có HL từ 01/11/2015).
 • Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có HL từ 10/12/2015) 
 • Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi     tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Bao gồm: Mẫu 1 -     HSYC chỉ định  thầu xây lắp; Mẫu 2 - HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng     hóa; Mẫu 3 - HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp; Mẫu 4 - HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa; Mẫu 5 - Yêu cầu báo giá xây lắp, hàng hóa rút gọn; Mẫu 6 - Dự thảo hợp đồng chỉ định  thầu rút gọn (có HL từ     22/12/2015).
 • Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy   định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự  án    sử dụng Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ (có HL từ 01/01/2016).
 • Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Bao gồm: Mẫu 1 - HS mời quan tâm, HS mời sơ tuyển; Mẫu 2 - HS mời thầu; Mẫu 3 - HS yêu cầu; Mẫu 4 - Kết quả đánh giá HS quan tâm, HS dự sơ tuyển; Mẫu 5 - Kết quả LCNT 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 6 - Kết  quả đánh giá kỹ thuật, Kết quả LCNT 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (có HL từ 15/01/2016). 
 • Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá HS dự thầu. Bao gồm: Mẫu 1 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 2 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai  đoạn 2 túi hồ sơ; Mẫu 3 - Gói thầu dịch vụ tư vấn (có HL từ 15/02/2016)
 • Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC (sắp ban hành)
 • Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (sắp ban hành). 
 • Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng (sắp ban hành). 
 • Thông tư quy định chi tiết kiểm tra đấu thầu (sắp ban hành). 
 • Các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/CP về Hợp tác công tư và Nghị định 30/CP về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sắp ban hành khoảng 5 thông tư).