In

Lịch các khóa học

Nhằm bổ sung các kiến thức cho các doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Công ty HMT tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và an toàn vệ sinh lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khóa học đã và sắp được tổ chức.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
18.12.2015 - 31.12.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.12.2015 - 31.12.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.11.2015 - 01.12.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.11.2015 - 01.12.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.10.2015 - 31.10.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.10.2015 - 31.10.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.09.2015 - 01.10.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.09.2015 - 01.10.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.08.2015 - 31.08.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.08.2015 - 31.08.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu

Trang 1 của 16