In

Lịch các khóa học

Nhằm bổ sung các kiến thức cho các doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Công ty HMT tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và an toàn vệ sinh lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khóa học đã và sắp được tổ chức.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
18.12.2015 - 31.12.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.12.2015 - 31.12.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.11.2015 - 01.12.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.11.2015 - 01.12.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.10.2015 - 31.10.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.10.2015 - 31.10.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.09.2015 - 01.10.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.09.2015 - 01.10.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.08.2015 - 31.08.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.08.2015 - 31.08.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.07.2015 - 31.07.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.07.2015 - 31.07.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.06.2015 - 01.07.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.06.2015 - 01.07.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.05.2015 - 31.05.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.05.2015 - 31.05.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.04.2015 - 01.05.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.04.2015 - 01.05.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.03.2015 - 31.03.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.03.2015 - 31.03.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.02.2015 - 03.03.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.02.2015 - 03.03.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.01.2015 - 31.01.2015 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.01.2015 - 31.01.2015 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.12.2014 - 31.12.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.12.2014 - 31.12.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.11.2014 - 01.12.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.11.2014 - 01.12.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
18.10.2014 - 31.10.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.10.2014 - 30.11.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.10.2014 - 31.10.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
01.10.2014 - 30.11.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
18.09.2014 - 01.10.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.09.2014 - 01.10.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.09.2014 - 01.10.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.08.2014 - 31.08.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.08.2014 - 31.08.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.08.2014 - 31.08.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.07.2014 - 31.07.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.07.2014 - 31.07.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.07.2014 - 31.07.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.06.2014 - 01.07.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.06.2014 - 01.07.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.06.2014 - 01.07.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.05.2014 - 31.05.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.05.2014 - 31.05.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.05.2014 - 31.05.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.04.2014 - 01.05.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.04.2014 - 01.05.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.04.2014 - 01.05.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.03.2014 - 31.03.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.03.2014 - 31.03.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.03.2014 - 31.03.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.02.2014 - 03.03.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.02.2014 - 03.03.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.02.2014 - 03.03.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.01.2014 - 31.01.2014 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.01.2014 - 31.01.2014 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.01.2014 - 31.01.2014 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.12.2013 - 31.12.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.12.2013 - 31.12.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.12.2013 - 31.12.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.11.2013 - 01.12.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.11.2013 - 01.12.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.11.2013 - 01.12.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.10.2013 - 31.10.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.10.2013 - 31.10.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.10.2013 - 31.10.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.09.2013 - 01.10.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.09.2013 - 01.10.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.09.2013 - 01.10.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.08.2013 - 31.08.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.08.2013 - 31.08.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.08.2013 - 31.08.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.07.2013 - 31.07.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.07.2013 - 31.07.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.07.2013 - 31.07.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.06.2013 - 01.07.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.06.2013 - 01.07.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.06.2013 - 01.07.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.05.2013 - 31.05.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.05.2013 - 31.05.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.05.2013 - 31.05.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.04.2013 - 01.05.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.04.2013 - 01.05.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.04.2013 - 01.05.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.03.2013 - 31.03.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.03.2013 - 31.03.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.03.2013 - 31.03.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.02.2013 - 03.03.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.02.2013 - 03.03.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.02.2013 - 03.03.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.01.2013 - 31.01.2013 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.01.2013 - 31.01.2013 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.01.2013 - 31.01.2013 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.12.2012 - 31.12.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.12.2012 - 31.12.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.12.2012 - 31.12.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.11.2012 - 01.12.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.11.2012 - 01.12.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.11.2012 - 01.12.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.10.2012 - 31.10.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.10.2012 - 31.10.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.10.2012 - 31.10.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.09.2012 - 01.10.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.09.2012 - 01.10.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.09.2012 - 01.10.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.08.2012 - 31.08.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.08.2012 - 31.08.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.08.2012 - 31.08.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.07.2012 - 31.07.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.07.2012 - 31.07.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.07.2012 - 31.07.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.06.2012 - 01.07.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.06.2012 - 01.07.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.06.2012 - 01.07.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
18.05.2012 - 31.05.2012 Mở khóa mới ATVSLĐ cho người lao động trong các doanh nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.05.2012 - 31.05.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
02.05.2012 - 31.05.2012 Mở khóa mới về giám sát và đánh giá dự án đầu tư Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
07.04.2012 - 08.04.2012 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty TNHH Hanosimex Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
02.03.2012 - 03.03.2012 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP sản xuất và thương mại VinhQuang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
19.11.2011 - 21.11.2011 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ Bộ Y tế tại BV Chợ Rẫy BV Chợ Rẫy, HCM Hồ Chí Minh Đấu thầu
16.11.2011 - 18.11.2011 Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát và đánh giá dự án đầu tư cho các Bộ ngành tại Hà Nội Hà Nội Hà Nội Đánh giá dự án đầu tư
24.10.2011 - 26.10.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại Thanh Hóa Thanh Hóa Thanh Hóa An toàn lao động
20.10.2011 - 21.10.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Ximăng Hoàng Long Thanh Liêm, Hà Nam Hà Nam An toàn lao động
28.09.2011 - 29.09.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Giáo dục Việt Nam Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
27.08.2011 - 28.08.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại chi nhánh xăng dầu Hà Nam Hà Nam Phủ Lý, Hà Nam An toàn lao động
25.08.2011 - 26.08.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Bao Bì PVC Việt Nam Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
14.05.2011 - 14.05.2011 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Hóa chất và phụ gia VN Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
05.03.2011 - 05.03.2011 Huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ ngành giáo dục Hà Nội Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
09.12.2010 - 09.12.2010 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty máy và thiết bị công nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
04.11.2010 - 04.11.2010 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Công nghiệp Tự Cường Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
12.09.2010 - 16.09.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - TĐ VTQĐ Viettel Viettel, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
14.08.2010 - 16.08.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - BV Chợ Rẫy BV Chợ Rẫy, HCM Hồ Chí Minh Đấu thầu
24.07.2010 - 26.07.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - UBND Q. Hoàng Mai Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
20.07.2010 - 20.07.2010 Hướng dẫn cải thiện ĐKLĐ tại Cty TNHH cơ khí Mạnh Quang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
08.07.2010 - 08.07.2010 Hướng dẫn cải thiện ĐKLĐ cho một số Cty ở Đà Lạt Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng An toàn lao động
02.07.2010 - 02.07.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho một số Cty ở Quỳ Hợp - Nghệ An Nghệ An Nghệ An An toàn lao động
25.06.2010 - 26.06.2010 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - UBND TX Sơn Tây Sơn Tây, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
21.05.2010 - 21.05.2010 Huấn luyện cải thiện ĐKLĐ cho Cty Tài Phát Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
14.05.2010 - 14.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Thiết bị áp lực Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
13.05.2010 - 13.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Sản Xuất Thương Mại Đa Liên Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
10.05.2010 - 10.05.2010 Hội thảo và huấn luyện về cải thiện ĐKLĐ Khách sạn La Thành Hà Nội An toàn lao động
09.05.2010 - 09.05.2010 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty Khóa Huy Hoàng Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
28.04.2010 - 28.04.2010 Tư vấn ATVSLĐ cho Cty CP Seafood Nha Trang Khánh Hòa An toàn lao động
06.04.2010 - 07.04.2010 Tư vấn ATVSLD cho Cty Phượng Trung Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng An toàn lao động
05.04.2010 - 06.04.2010 Tư vấn ATVSLD cho Cty Quảng Thái Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng An toàn lao động
09.01.2010 - 11.01.2010 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu Huyện Đông Anh, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
14.11.2009 - 16.11.2009 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
17.10.2009 - 18.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty cơ khí Mạnh Quang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
10.10.2009 - 11.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty CP Giấy Sơn Phú Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
16.08.2009 - 16.08.2009 Huấn luyện về an toàn lao động cho công ty TNHH Kim Sa Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh An toàn lao động
14.08.2009 - 16.08.2009 Khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đấu thầu
25.07.2009 - 27.07.2009 Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu

Trang 1 của 16