Tài liệu Đào tạo đấu thầu

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Luật đấu thầu số 43/2013/QH13hot!Tooltip 12/12/2013 Tải xuống: 3169
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 gồm 13 chương, 96 điều, 61 trang. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014, đồng thời cùng ngày Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12, công tác đấu thầu đã đạt được kết quả nhất định. Việc thực hiện quy định về đấu thầu đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh của công tác đấu thầu, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu năm 2010 còn một số tồn tại, chất lượng báo cáo về đấu thầu của một số Bộ, ngành, địa phương còn mang tính hình thức; vấn đề quản lý sau đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức… Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của công tác đấu thầu đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 1315/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

file icon Thông tư 23/2010/TT-BKHhot!Tooltip 26/06/2011 Tải xuống: 4227
Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam. 
Trang chủ: htmconsulting.com
Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu, được Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh sách các cơ sở đào tạo đấu thầu đăng ký tại trang web của Bộ KH&ĐT

Các khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu đều do các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn của Bộ KH&ĐT trình bày. Nội dung chi tiết các khóa học xin vui lòng xem trong tài liệu này.

Trang chủ: htmconsulting.com

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan,  tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương I: Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá
Chương III: Biểu mẫu dự sơ tuyển
Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp
Chương IV: Tóm tắt các yêu vầu về xây lắp
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 của 2