Tài liệu Đào tạo đấu thầu

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Giảm dần ]
file icon Tài liệu về Luật Đấu thầuhot!Tooltip 14/07/2009 Tải xuống: 4551

 

Để phục vụ kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các ban quản lý dự án v.v, Công ty TNHH Đào tạo  và Tư vấn HMT đã cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất có liên quan đến đấu thầu và biên soạn thành tài liệu học tập cho các học viên.  

1.    Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005), có cập nhật 21 nội dung mới về đấu thầu trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009).

2.    Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, có cập nhật một số nội dung của Luật số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009.

3.    Theo dự kiến, trong tháng 8/2009 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008, ngay sau khi Nghị định mới được ban hành, Công ty HMT sẽ biên soạn tài liệu học tập mới thay cho tài liệu cũ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoặc tham dự các khoá học để được cấp chứng chỉ về đấu thầu hoặc các khoá học để cập nhật những quy định mới và nâng cao kiến thức về đấu thầu có thể liên hệ với HMT để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

Ghi chú: Trên đây là Mục lục của Tài liệu về Luật Đấu thầu. 

         
   Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT có chức năng đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu, được Cục Quản lý Đấu thầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa vào danh sách các cơ sở đào tạo đấu thầu đăng ký tại trang web của Bộ KH&ĐT

   Các khóa đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu đều do các chuyên gia có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm thực tiễn của Bộ KH&ĐT trình bày.

   Chương trình, nội dung, thời lượng của các khóa đào tạo như sau:

1. Chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản

   a)Thời gian: 3 ngày

   b) Đối tượng: Học viên tham dự để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (theo quy định tại Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   c)Nội dung: Xem chi tiết tài liệu đính kèm

2. Chương trình đào tạo đấu thầu nâng cao

   a)  Thời gian: 2 ngày

   b)  Đối tượng: Học viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu   (theo quy định tại Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

   c)  Nội dung: Xem chi tiết tài liệu đính kèm

3. Chương trình đào tạo đấu thầu theo chuyên đề

   a)  Thời gian: 1 ngày

   b)  Đối tượng: Học viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (theo quy định tại Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   c)  Nội dung: Xem chi tiết tài liệu đính kèm

4. Chương trình đào tạo đấu thầu theo chủ đề

   a)  Thời gian: 1 ngày

   b)  Đối tượng: Học viên đã có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu (theo quy định tại Quyết định số 678/2008/QĐ-BKH ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

   c)  Nội dung: Xem chi tiết tài liệu đính kèm

Đối tượng áp dụng là tổ, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với các gói thầy xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo qui định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên họăc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam đã ký kết.

Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương   I.   Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương  II.  Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III.  Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV.  Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp

Chương   V.  Giới thiệu dự án và gói thầu
Chương  VI.  Bảng tiên lượng
Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Chương VIII.  Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Chương IX.  Các bản vẽ

 Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng

Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương XII. Mẫu hợp đồng

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế để lựa chọn nhà thầu tư vấn là tổ chức.

Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết.

Khi áp dụng Mẫu này, tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp sửa đổi, bổ sung vào phần in đứng của Mẫu này thì tổ chức, cá nhân lập hồ sơ mời thầu phải giải trình bằng văn bản và đảm bảo không trái với các quy định của pháp luật về đấu thầu; chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung sửa đổi, bổ sung.

Mẫu Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn gồm những nội dung cơ bản sau:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu

Chương   I.  Yêu cầu về thủ tục đấu thầu
Chương II.  Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III.  Tiêu chuẩn đánh giá

Phần thứ hai. Mẫu đề xuất kỹ thuật

Phần thứ ba. Mẫu đề xuất tài chính

Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu

Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng

Chương IV. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương VI. Mẫu hợp đồng

 

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan,  tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương I: Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá
Chương III: Biểu mẫu dự sơ tuyển
Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp
Chương IV: Tóm tắt các yêu vầu về xây lắp
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 Tiếp theo > Cuối >>
Trang 1 của 2