Chi tiết tài liệu:  MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THEO 01/2010/TT-BKH
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuMẪU HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP THEO 01/2010/TT-BKH
Mô tả

Đối tượng áp dụng là tổ, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với các gói thầy xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước và quốc tế.

Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA, nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu này, hoặc có thể sửa đổi, bổ sung một số nội dung theo qui định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên họăc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa  Việt Nam đã ký kết.

Khi áp dụng Mẫu này, chủ đầu tư có thể sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tính chất, quy mô của mỗi gói thầu song các nội dung sửa đổi, bổ sung không được trái Mẫu này. Việc đưa ra các yêu cầu trong HSMT phải trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Trong Mẫu này, những chữ in nghiêng là nội dung mang tính hướng dẫn, minh họa và sẽ được người sử dụng cụ thể hóa tùy theo yêu cầu và tính chất từng gói thầu. Mẫu hồ sơ mời thầu này bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Yêu cầu về thủ tục đấu thầu

Chương   I.   Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương  II.  Bảng dữ liệu đấu thầu
Chương III.  Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá
Chương IV.  Biểu mẫu dự thầu

Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp

Chương   V.  Giới thiệu dự án và gói thầu
Chương  VI.  Bảng tiên lượng
Chương VII. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
Chương VIII.  Yêu cầu về mặt kỹ thuật
Chương IX.  Các bản vẽ

 Phần thứ ba. Yêu cầu về hợp đồng

Chương X. Điều kiện chung của hợp đồng
Chương XI. Điều kiện cụ thể của hợp đồng
Chương XII. Mẫu hợp đồng
Tên FileTT01-2010-TT-BKH_Quy dinh chi tiet mau HSMT xay lap.pdf
Kích thước File564.54 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửinvqthinh
Gửi ngày 09/01/2010 20:42
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5225 Tải xuống
Cập nhật 22/01/2010 01:45
Trang chủ