Chi tiết tài liệu:  Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp theo TT 03/2010/TT-BKH
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuMẫu hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp theo TT 03/2010/TT-BKH
Mô tả

Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan,  tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản:

Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu
Chương I: Yêu cầu về thủ tục sơ tuyển
Chương II: Tiêu chuẩn đánh giá
Chương III: Biểu mẫu dự sơ tuyển
Phần thứ hai. Yêu cầu về xây lắp
Chương IV: Tóm tắt các yêu vầu về xây lắp
Tên FileThongtuMauHSMSTXL03.pdf
Kích thước File224.33 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửinvqthinh
Gửi ngày 21/03/2010 06:07
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống5581 Tải xuống
Cập nhật 21/03/2010 06:14
Trang chủ