Các lĩnh vực chuyên môn

Human: Mục tiêu đầu tiên của HMT là vì con người, vì người lao động. HMT sẽ tư vấn cho các doanh nghiệp thực hiện luật lao đông, các quy định về an toàn vệ sinh lao động cũng như việc cải thiện môi trường lao động. Bên cạnh đó, HMT tổ chức các khóa huấn luyện, cung cấp các tài liệu đào tạo về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và sử dụng lao động. HMT cũng hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát về an toàn vệ sinh lao động và xã hội học.

Management: HMT có nhiều hoạt động nhằm trợ giúp cho các chủ doanh nghiệp trong công tác quản lý doanh nghiệp như tư vấn sử dụng một cách hiệu quả nguồn nhân lực, tư vấn xây dựng hệ thống ISO, thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp đối với xã hội.

Technologies: Cùng với sự phát triển của các ngành công nghệ mới, đặc biệt là công nghệ truyền thông và thông tin, HMT hướng các doanh nghiệp đến việc tiếp cận và sử dụng các công nghệ này trong quá trình hoạt động của mình, đáp ứng với nhu cầu phát triển trong nước cũng như vững bước trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế.