Các đối tác của HMT

Các đối tác của HMT bao gồm:

  • Các doanh nghiệp trong và ngoài nước
  • Các cơ quan quản lý nhà nước
  • Các đơn vị sự nghiệp
  • Các ban quản lý dự án
  • Các trường đại học, cao đẳng và trung cấp, các trường phổ thông trung học, các trường trung học cơ sở, các trường tiểu học.
  • Các tổ chức khoa học trong và ngoài nước
  • Tổ chức "Gặp gỡ Việt Nam" (Rencontres du Vietnam)