Hướng dẫn tra cứu các văn bản về An toàn vệ sinh lao động In
Thứ bảy, 18 Tháng 7 2009 16:22

Để giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cập nhật nhanh chóng các văn bản có liên quan đến công tác An toàn vệ sinh lao động, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT hướng dẫn cách tìm kiếm, tra cứu như sau:

Vào đường dẫn An toàn vệ sinh lao động ở mục THÔNG TIN LIÊN QUAN của web HMT để tra cứu văn bản

1. Luật:

 • Bộ Luật Lao động.
 • Luật Bảo hiểm xã hội.
 • Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
 • Luật về phòng cháy, chữa cháy .
 • Luật bảo vệ môi trường .

2. Nghị định :

 • Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động.
 • Nghị định số 110/NĐ-CP ngày 27/12/2002  sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 1 năm 1995 hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động.
 • Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 27/12/2004 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ Luật Lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.
 • Nghị định số 23/CP ngày 18/04/1996 hướng dẫn một số điều cả Bộ Luật Lao động về những qui định riêng đối với lao động nữ.
 • Nghị định số 113/2004/NĐ-CP ngày 16/04/2004 về Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động” . 

3. Chỉ thị:

 • Chỉ thị số 13/1998/CT-TTg ngày 26/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động trong tình hình mới.
 • Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 8/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn lao động trong sản xuất nông nghiệp.
 • Chỉ thị số 10/2008/CT-TTg ngày 10/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động.
 • Chỉ thị số 18/2008 /CT-TTg ngày 6/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác.

4.Thông tư:

 • Thông tư liên tịch số 14/1998/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN ngày 31/10/1998 của liên tịch Bộ BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác BHLĐ trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
 • Thông tư liên tịch số 08/1998/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 20/4/1998 của liên tịch Bộ BYT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện các quy định về bệnh nghề nghiệp.
 • Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của liên tịch Bộ BLĐTBXH-BYT Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
 • Thông tư liên Bộ số 03/TT-LB ngày 28/01/1994 của liên Bộ LĐTBXH và Y-tế Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ.
 • Thông tư liên Bộ số 09/TT-LB ngày 13/4/1995 của liên Bộ LĐTBXH-Y tế Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc cấm sử dụng lao động chưa thành niên.
 • Thông tư liên tịch số 29/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 26/12/2000 của liên tịch Bộ BLĐTBXH-BYT Quy định danh mục nghề, công việc người bị nhiễm HIV/AIDS không được làm.
 • Thông tư số 10/2003/TT-LĐTBXH ngày 18/4/2003 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Thông tư số 15/2003/ TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo qui định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ.
 • Thông tư số 16/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng.
 • Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/2/2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
 • Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT/BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN, ngày 08/ 3/ 2005 của Liên tịch Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn việc khai báo, điều tra, lập biên bản, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động.
 • Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.
 • Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT- BLĐTBXH-BYT về chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm nghề công việc độc hại, nguy hiểm...
 • Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT/ BLĐTBXH-BYT ngày 12/9/2006 về hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

5. Tiêu chuẩn , quy chuẩn.

 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn TCVN về an toàn sản xuất, điện, cơ khí, hoá chất, cháy nổ, phương tiện bảo vệ cá nhân.
 • Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động TCVN về chiếu sáng, bức xạ, không khí, ồn, rung, vi khí hậu, chung.

6. Quyết định:

 • Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện tuần làm việc 40 giờ.
 • Quyết định số 2013/2005/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
 • Quyết định số 66/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 29/12/2008 Ban hành Quy trình kiểm định KT ATLĐ về thang máy, thang cuốn, thiêt bị nâng.
 • Quyết định số 67/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 19/12/2008 ban hành Quy trình kiểm định KT ATLĐ về nồi hơi, bình chịu áp lực .

Ngoài ra, có thể tra cứu bằng cách vào các trang web Bộ lao động - thương bình và xã hội, Bộ y tế  hoặc trang bảo hiểm xă hội.