Những văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành trong năm 2010
Thứ năm, 03 Tháng 2 2011 17:18

Để giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định số 85/CP, năm 2010 các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn Luật, Nghị định bao gồm:

Nhóm 1: Phục vụ cho chủ đầu tư, bên mời thầu, tư vấn đấu thầu

 1. Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 06/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp;
 2. Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ;
 3. Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp;
 4. Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa;
 5. Thông tư số 06/2010/TT-BKH ngày 09/3/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT dịch vụ tư vấn;
 6. Thông tư số 04/2010/TT-BKH ngày 01/02/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu xây lắp;
 7. Thông tư số 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh;
 8. Thông tư số 18/2010/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2010 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước.
Nhóm 2: Phục vụ cho Tổ chuyên gia đấu thầu
 1. Thông tư số 09/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu MSHH, xây lắp;
 2. Thông tư số 15/2010/TT-BKH ngày 29/6/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá HSDT đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

Nhóm 3: Phục vụ cho Cơ quan, tổ chức thẩm định

 1.  Thông tư số 21/2010/TT-BKH ngày 28/10/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định HSMT, HSYC;
 2. Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo Thẩm định kết quả đấu thầu.
Nhóm 4: Phục vụ cho cơ quan kiểm tra về đấu thầu
 1. Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu.
Nhóm 5: Các Thông tư, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn khác:
1.  Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
Ngày 13/5/2010 Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp hóa, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo đấu thầu.
 2.  Cung cấp thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu và Hệ thống đấu thầu qua mạng
Để hướng dẫn về việc đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu và thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BKH ngày 22/7/2010 quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng. 
 
Đồng thời, ngày 21/9/2010 liên Bộ KH&ĐT, Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu.
 
Nhằm khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định, ngày 01/12/2010 Bộ KH&ĐT tiếp tục ban hành văn bản số 8606/BKH-QLĐT để hướng dẫn đăng tải thông tin trên Hệ thống đấu thầu qua mạng và Báo Đấu thầu.
3. Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
Nhằm hỗ trợ sản xuất trong nước, bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, đồng thời thúc đẩy sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, Bộ KH&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.
Toàn văn nội dung các Quyết định, Chỉ thị và Thông tư nêu trên, bạn đọc có thể download tại địa chỉ http://www.mpi.gov.vn hoặc http://muasamcong.mpi.gov.vn.
4.  Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Trước nhu cầu vốn đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng rất lớn trong những năm tới, trong khi khả năng đáp ứng của các nguồn vốn nhà nước có hạn, ngày 9/11/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về Quy chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP) nhằm đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn khác, đặc biệt là đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài vào cơ sở hạ tầng, mặt khác nhằm giảm thiểu nợ quốc gia.