Những văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành trong năm 2011

Để giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định số 85/CP, năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thủ tướng chính phủ đã ban hành các Thông tư, nghị định và chỉ thị:

Nhóm các Thông Tư lên quan đến hoạt động đấu thầu

1/Thông tư số 01/2011/QĐ-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Thông tư này quy định kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, bao gồm việc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng và các hoạt động đấu thầu khác có liên quan.

2/Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT 

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT. Thông tư này điều chỉnh các quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và các quy định có liên quan tại Thông tư này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3/Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn 

Phạm vi điều chỉnh của thông tư này là các gói thầu tư vấn quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Đấu thầu, khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, khoản 1 và khoản 2 Điều 40 Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. Các gói thầu tư vấn có giá không quá 500 triệu đồng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

Các chỉ thị, nghị định liên quan đến hoạt động đấu thầu

4/Văn bản số 234/BKH-QLĐT về việc đính chính Thông tư 01/2011/TT-BKH

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 04/01/2011 Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo và đánh máy tại Điều 28 Chương VI Thông tư nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin đính chính lại: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2011 thay vì ngày 30/02/2011.

5/Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT, ban hành  ngày 18/01/2011, về việc ban hành Quy trình về trình, thẩm định và phê duyệt các nội dung trong đấu thầu áp dụng cho các dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng Cục Thống kê. 

Quyết định liên quan đến việc phân cấp phê duyệt trong đấu thầu và quy định về trình, thẩm định và phê duyệt KHĐT, HSMT, HSYC và kết quả lựa chọn nhà thầu. 

6/Chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC, ban hành ngày 17/05/2011

Việc tổ chức thực hiện các gói thầu EPC thời gian qua còn bộc lộ một số tồn tại như: chất lượng hồ sơ mời thầu còn yếu; dự toán, giá gói thầu được lập chưa sát với giá thị trường; năng lực, kinh nghiệm của một số nhà thầu EPC còn hạn chế, chưa thực sự chọn được nhà thầu có năng lực; cơ hội tham gia của các nhà thầu trong nước còn nhiều hạn chế; việc quản lý lao động nước ngoài chưa được quan tâm đúng mức; việc giám sát của chủ đầu tư chưa nghiêm túc; thời gian thực hiện hợp đồng của nhiều gói thầu EPC bị kéo dài …. Vấn đề này dẫn tới tiến độ thực hiện các dự án, công trình bị chậm trễ, chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt việc chậm tiến độ các công trình xây dựng các nhà máy nhiệt điện làm cho tình trạng thiếu điện càng trầm trọng hơn, một số dự án giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường tại các thành phố lớn bị chậm trễ gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Để tăng cường hiệu quả đầu tư của các dự án, công trình kết cấu hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng và phát huy nội lực, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà thầu trong nước, Thủ tướng Chính phủ ra chỉ thị về chấn chỉnh công tác quản lý đối với các gói thầu EPC.

7/ Chỉ thị 1315/CT-TTg ngày 03/8/2011 về việc chấn chỉnh hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 và Luật sửa đổi số 38/2009/QH12, công tác đấu thầu đã đạt được kết quả nhất định. Chủ trương tăng cường phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương kết hợp với công tác hậu kiểm trong lĩnh vực đấu thầu được quán triệt và triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từng bước khắc phục việc đấu thầu hình thức hoặc các hình thức đấu thầu kém cạnh tranh… Việc thực hiện quy định về đấu thầu đã góp phần quan trọng trong việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh của công tác đấu thầu, từ đó nâng cao chất lượng công trình, thiết bị mua sắm và dịch vụ tư vấn.

Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu năm 2010 còn một số tồn tại như: Cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu được ban hành và hướng dẫn chưa kịp thời; năng lực của chủ đầu tư, bên mời thầu, các tổ chức tư vấn ở một số địa phương còn hạn chế; công tác đào tạo chưa được triển khai toàn diện; chất lượng của một số công việc chuẩn bị cho đấu thầu như công tác lập, trình, phê duyệt kế hoạch đấu thầu chưa bảo đảm và chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, chuyên nghiệp; xu hướng đề nghị áp dụng hình thức chỉ định thầu vẫn còn nhiều, không thực hiện phân cấp theo quy định. Ngoài ra, chất lượng báo cáo về đấu thầu của một số Bộ, ngành, địa phương còn mang tính hình thức, thậm chí nhiều cơ quan, đơn vị không báo cáo theo quy định; vấn đề quản lý sau đấu thầu chưa được quan tâm đúng mức v.v…

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả của công tác đấu thầu đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ ghi trong chỉ thị 1315/CT-TTg này.

Toàn văn nội dung các Quyết định, Chỉ thị và Thông tư nêu trên, bạn đọc có thể tải tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn