Góc nhìn về việc sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản In
Thứ bảy, 18 Tháng 7 2009 03:48
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12)

Ngày 19/6/2009 Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, và có hiêụ lực thi hành từ ngày 01/8/2009.  Phạm vi, nội dung bao gồm sửa đổi, bổ sung 5 luật có liên quan:
 
1.    Luật Xây dựng
Sửa đổi sáu điều và bổ sung một điều nhằm giải quyết một số vấn đề sau đây:
•    Bảo đảm các quy định của Luật phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế thị trường, điều chỉnh dự án, quản lý chi phí;
•    Làm rõ hơn nội dung Điều 7 của Luật về hoạt động xây dựng có điều kiện;
•    Đơn giản thủ tục đầu tư, giảm thời gian chuẩn bị đầu tư trong các khâu thẩm định, phê duyệt, phù hợp với các Luật khác có liên quan (Điều 55 về thi tuyển thiết kế kiến trúc, Điều 59 về thẩm định thiết kế cơ sở)
•    Bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng công trình (Điều 40a về giám sát, đánh gía dự án đầu tư xây dựng công trình).

2.    Luật Đấu thầu:

Sửa đổi, bổ sung 21 nội dung nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến công tác đấu thầu, cụ thể:

•    Bỏ quy định về tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế cho dự án;
•    Bỏ quy định hạn mức chỉ định thầu trong Luật mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết;
•    Tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm đối với người quyết định đầu tư trong việc sơ tuyển nhà thầu, quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định;
•    Tăng cường phân cấp trong đấu thầu cho chủ đầu tư cùng với việc tăng cường trách nhiệm kiểm tra, giám sát, xử phạt của người quyết định đầu tư, nhằm rút ngắn thời gian trong đấu thầu và gắn trách nhiệm trực tiếp của chủ đầu tư đối với chất lượng và tiến độ của dịch vụ tư vấn, hàng hoá và xây lắp;
•    Tăng cường chế tài xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu đối với các hành vi: bên mời thầu không bán hồ sơ mời thầu, nhà thầu không bảo đảm chất lượng và tiến độ theo thoả thuận trong hợp đồng, sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước có đủ khả năng thực hiện gói thầu v.v;
•    Xử lý vướng mắc về thủ tục đấu thầu, phù hợp với tình hình thực tế.

3.    Luật Doanh nghiệp

Sửa đổi Điều 170 quy định về đăng ký lại và tổ chức quản lý theo quy định của Luật Đầu tư, tạo điều kiện về thời gian dài hơn (từ 2 năm tăng lên 5 năm) cho doanh nghiệp chuyển đổi đăng ký lại theo Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp.


4.    Luật Đất đai và Luật Nhà ở

Sửa đổi Điều 48 Luật Đất đai:

•    Quy định về việc thống nhất cấp một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liến với đất;
•    Quy định thống nhất đầu mối cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liến với đất là Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại Luật Đất đai.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được ban hành sẽ có tác động tích cực trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, thể hiện ở một số điểm sau:

  •  Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản, góp phần cải thiện môi trường đầu tư ở nước ta, tạo điều kiện để thu hút đầu tư, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội;
  • Giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc, bức xúc của các nhà đầu tư về trình tự thủ tục đầu tư, góp phần đẩy mạnh hoạt động đầu tư;
  • Giải quyết cơ bản những vấn đề chồng chéo, không nhất quán trong hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
  • Góp phần thực hiện tốt cam kết quốc tế, minh bạch hoá trong quản lý đầu tư tạo điều kiện để hội nhập kinh tế quốc tế;
  • Tạo lập cơ sở pháp lý để thực hiện việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả đầu tư.